www.woodcraft.cz
ruka pisatelova

Pravidla psaní kroniky

Na vědomost všem členům kmene Wanagi Oyaté se dává, že od dnešní půlnoci, tedy 00:00 hodin 27. listopadu roku 2005 vstupují v platnost následující ustanovení.

Zápisy do kroniky budou psané na počítači, v libovolném fontu, který je možno přečíst bez luštění (tedy ne Wingdings, Webdings a podobné zvrhlosti), libovolné velikosti písma od 11 (10 dle fontu) výše, tučnosti, podtrhanosti nebo kurzívě. Povolena je též morseova abeceda, šifrovaná morseova abeceda, semafor a lodní vlajková abeceda. V tomto případě může být zápis psán ručně. Barva písma může být libovolná. Bude - li použita barva bílá, žlutá, či taková, která lze stěží přečíst na papíře bílém, musí být zápis vytištěn na papíře dostatečně barevném, aby se dal kdykoliv snadno a jasně přečíst. Formát papíru A4 musí být striktně dodržen. Odevzdávané zápisy do kroniky budou opatřeny barevným nadpisem. Dále bude zápis obsahovat libovolný obrázek nebo obrázky, které budou v mezích etických pravidel všeobecně uznávaných ve střední Evropě a ostatních civilizovaných státech.

indánova kresba
Obrázek se může vztahovat k zápisu, ale může mít i zcela abstraktní charakter. Zapovězeny jsou fixy, glitrová lepidla, lihové popisovače a vynálezy tomu podobné. Ve výjimečných případech budou tolerovány barevné propisky, nesmí se však stát pravidlem. Povoleny jsou pastelky, vodové barvy, tuž, mastné či suché křídy, tempery, pastele, anilínky, prstové barvy. Obrázek nemusí nutně být barevný. Velikost obrázku by měla být přiměřená. Mikroskopické blechy budou vraceny k předělání.

Pokud se někdo opravdu necítí na vlastní zdobení, může zápis doplnit o fotografie nebo obrázky cizí. (Po osobní a další domluvě s kronikářem.) Z hlediska etiky zde platí stejná pravidla jako u výtvoru vlastního. Zápis může obsahovat nalepené vstupenky a prospekty vztahující se například k navštívenému místu.

V žádném zápisu nesmí chybět datum, místo konání akce, vyjmenovaní účastníci, popis celé akce, přilepená pamětní kartička (případně doplní kronikář) a podpis. Rozsah zápisu není stanoven, ale je žádoucí, aby byl popis co nejpodrobnější. Dále je vřele doporučováno vyhnout se vulgarismům, eticky nepřípustným obratům a popisům mládeži nepřístupných scén. Spisovný jazyk český není vyžadován, často se stává, že ruší pisatelovu vyprávěcí individualitu.

indánova kresba

Nemůže - li někdo z jakýchkoliv důvodů napsat zápis na počítači, napíše ho čitelně v ruce a požádá někoho, aby mu jeho vlastní výtvor přepsal, vytisknul a vrátil k ozdobení. Nemáte - li nikoho, kdo by toto pro vás udělal, můžete se od začátku letního semestru 2006 po dobu 8 týdnů obrátit na kronikáře. (Datum bude upřesněno.) Po uplynutí tohoto termínu bude ohlášen termín nový.

Hotový zápis včetně výše uvedených náležitostí můžete poslat elektronickou poštou na adresu kronikáře nebo odevzdat osobně při nejbližší možné akci. Kronikář si vyhrazuje právo na vrácení zápisu, pokud nebude tento obsahovat všechny výše popsané náležitosti. Proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat. Budete - li si však myslet, že zápisy kronikáře neobsahují všechny náležitosti, můžete podat písemnou stížnost na výše uvedenou e-mailovou adresu. Vaše stížnost bude neprodleně přesunuta do koše a dotyčný bude psát každou akci, které se zúčastní po dobu neurčitou. Tato doba bude určena dle závažnosti obvinění.

V Praze dne 26. listopadu 2005
Arjo -Marka©
kronikář Wanagi Oyaté

powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net